Kí hiệu Big Omega là gì?

Tương tự như ký hiệu O lớn, hàm Omega lớn (Ω) được sử dụng trong khoa học máy tính để mô tả hiệu suất hoặc độ phức tạp của một thuật toán.

Nếu thời gian chạy là Ω (f (n)), thì với n đủ lớn, thời gian chạy ít nhất là k⋅f (n) đối với k hằng số nào đó. Dưới đây là cách tính thời gian chạy là Ω (f (n)):

chức năng omega-lớn

Chúng tôi nói rằng thời gian chạy là "lớn-Ω của f (n)." Chúng tôi sử dụng ký hiệu big-Ω cho các giới hạn dưới tiệm cận , vì nó giới hạn sự phát triển của thời gian chạy từ bên dưới đối với các kích thước đầu vào đủ lớn.

Sự khác biệt giữa Big O và Big Ω

Sự khác biệt giữa ký hiệu Big O và ký hiệu Big Ω là Big O được sử dụng để mô tả thời gian chạy trong trường hợp xấu nhất cho một thuật toán. Tuy nhiên, mặt khác, ký hiệu Big Ω được sử dụng để mô tả thời gian chạy trường hợp tốt nhất cho một thuật toán nhất định.

Thêm thông tin:

  • Ký hiệu Big-Ω (Big-Omega)
MYCODSCHOOL Phân tích độ phức tạp thời gian